Tag ชื่อเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้

ผู้ใดกันเป็นผู้ถือสิทธิ์ในสัมปทาน

วิธีการทำสัมปทานป่าบกในบ้านพวกเรามีอยู่ร่วมกัน 2 ประเภทหมายถึงสัมปทานป่าดงสักแล้วก็สัมปทานป่าดงต่างๆ โดยผู้มีสิทธิ์ในสัมปทานป่าดงสักนั้น ดังเช่นว่า อ.อ.ป.หรือ ออเปรียญ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ตอนวันที่ 19 ม.ย. 2500 สำหรับสัมปทานป่าดงปะปนกันจำนวนมากจะอยู่ในมือของบริษัทป่าดงประจำจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการ แล้วก็หลักเกณฑ์ของความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เมื่อ 19 พ.ย. 2511 เว้นแต่ว่าป่าโครงงานไม้ต่างๆที่มีลักษณะเป็น 1) ป่าที่เสี่ยงต่ออันตราย มีการรุกล้ำลักลอบทำลายป่าอยู่เป็นประจำ 2) ป่าต้นนำลำน้ำ และก็ 3) ป่าแสดงที่จะอยู่ในความกำกับดูแลของอ.อ.ป. ยิ่งกว่านั้นมีรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของเมืองบางที่ที่ได้รับสัมปทานทำไม้ด้วย

ปี พุทธศักราช 2511 พื้นที่ป่าดงที่เป็นป่าสัมปทานมีรวมทั้งสิ้นราวๆ 230,000 ตารางกิโลเมตร แม้กระนั้นถัดมาในปี พุทธศักราช 2522 คณะรัฐมนตรีลงความเห็นปิดป่าสัมปทานทั้งประเทศ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่สัมปทานทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่สัมปทานถูกปิดไป 122,784 ตารางกิโลเมตร จนถึงปี พุทธศักราช 2527 รัฐบาลลงความเห็นเปิดป่าสัมปทานเพื่อบรรเทาให้มีการทำไม้ได้อีกเป็นหลักที่ 24,063 ตารางกิโลเมตร รวมแล้วเป็นหลักที่ป่าสัมปทานทั้งหมดทั้งปวง 130,815 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25.5 ของพื้นที่ประเทศ ส่วนป่าที่เหลืออยู่จำนวนร้อยละ 3.5 ของประเทศถูกกำหนดให้เป็นหลักที่ป่ารักษา (พื้นที่ที่เป็นเขตรักษาชนิดสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ แล้วก็ป่าต้นลำน้ำ ซึ่งไม่ซ้อนทับกับพื้นที่ป่าสัมปทานและไม่รวมพื้นที่ที่เป็นหลักน้ำของ อุทยานแห่งชาติทางทะเลบางที่)

จากจำนวนปัจจุบันเมื่อต้นเดือนเดือนธันวาคม 2531 จากกองป้องกัน กรมป่าไม้ พบว่า มีการให้สัมปทานป่าดงสักเป็นปริมาณ 42 สัมปทาน (พื้นที่ซ้อนทับป่าโครงงานไม้ปะปนกัน) รวมทั้งสัมปทานไม้ต่างๆรวม 274 สัมปทาน โดยมีบริษัทจังหวัดทำไม้ครองเยอะที่สุดเป็น48 บริษัท ถือครอง 218 สัมปทาน รองลงมาเป็นอ.อ.ป. 29 สัมปทาน อผศ. 8 สัมปทาน รฟท. 7 สัมปทาน บริษัทไม้อัดไทย จำกัด 7 สัมปทาน รวมทั้งอื่นๆ(ดูกรยละเอียดในตารางที่ 1)

สำหรับสัมปทานป่าเลนนั้น มีการให้สัมปทานระยะยาวด้วยเหมือนกัน โดยแก่สัมปทาน 15 ปี ตามความเห็นคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 4 ม.ค. 2509 และก็ 6 เดือนกันยายน 2509 จากสถิติเดี๋ยวนี้ของกองป้องกัน กรมป่าไม้ กล่าวว่า มีบริษัทและก็เอกชนอื่นๆเป็นผู้รับสัมปทานป่าเลนปริมาณ 249 สัมปทาน เป็นพื้นที่ 1,451.40 ตารางกิโลเมตร